Elektronická úprava vody

více info na nových webových stránkách - www.elektronicka-uprava-vody.cz

 1. Fyzikální úprava vody elektromagnetickým polem
 2. Princip činnosti fyzikální úpravy vody
 3. Vlastnosti upravené vody
 4. Typy přístrojů a jejich použití
 5. Základní technické údaje přístrojů Anti Ca++
 6. Doplňkové zařízení pro úpravu vody
 7. Instalace přístrojů

Úpravny vody - typy:

 

Fyzikální úprava vody elektromagnetickým polem

Fyzikální úprava vody je známá již velmi dávno. Už před více jak 100 lety měl být na fyzikální úpravu vody udělen první patent. I když byly úspěšné zkoušky efektů působení fyzikální úpravy vody ověřené a dokázané v praxi, dodnes ještě nikdo nezveřejnil všeobecně uznávanou teorii fyzikálních úprav vod.

Fyzikální úprava vody se využívá v mnoha aplikacích ve velmi širokém rozsahu oborů, počínaje ochranou před tvorbou nánosů na teplovýměných plochách výměníků tepla a kotlů, přes úpravu vody pro různé čistící zařízení, až po úpravu vody chladících okruhů. 

Tvorba nánosů ve vodních systémech je podmíněná přítomností solí ve vodě, hlavně obsahem hydrogenuhličitanu vápenatého Ca (HCO3)2 , hořečnatého Mg(HCO3)2, uhličitanu vápenatého CaCO3 a uhličitanu hořečnatého MgCO3.

Čistá voda neobsahující CO2 rozpustí jen asi 10 mg CaCO2 v 1 litru. Jak se k ní však přidá CO2, zvýší se rozpustnost až na několik stovek mg, protože se nyní může tvořit hydrouhličitan Ca (HCO3)2. V atmosférickém vzduchu je jen 0,03 až 0,04 % oxidu uhličitého, avšak v půdním vzduchu, který vyplňuje půdní póry, kterými se povrchová voda vsakuje, může být obsah CO2 zvýšený až na několik procent. Taková voda má zvýšenou rozpouštěcí schopnost.

Oxid uhličitý CO2 s vodou vytváří kyselinu uhličitou H2CO3, která je velmi nestálá a zahříváním se rozkládá. Přírodní voda je vlastně slabý roztok H2CO3. V ní se vápenec (převážně CaCO3) mění na hydrogenuhličitan vápenatý rozpustný v H2O. Zahřátím se z vody vylučuje CO2 a minerální látky přestávají být ve vodě rozpustné a uvolňují se nad bodem sytosti obvykle ve formě vápence (vodní kámen).

« zpět na začátek

Princip činnosti fyzikální úpravy vody

Ca(HCO3)2 existuje v roztoku ve formě oddělených iontů Ca++ a HCO3--. Protože se soli v roztoku vyskytují ve formě kladně a záporně nabitých iontů, je možné na ně působit pomocí silových polí.

Starší principy fyzikálních úprav na bázi permanentních magnetů schopných vytvářet pole dostatečné, ale konstantní intenzity, jsou účinné z tohoto důvodu jen pro úzké průtoky a definované obsahy solí. Zařízení pro širší rozsahy průtoků a obsah solí pracují na principu působení dynamických elektromagnetických polí.

Takovými zařízeními jsou i přístroje typu EUV. Na potrubí je navinutá cívka, která je napájena signálem z přístroje EUV, který vytváří v cívce dynamické elektromagnetické pole. V důsledku motorického pohybu nábojů v poli dochází k uvolnění iontů z elektrostatické vazby a dochází ke vzniku jemných krystalů aragonitu s vazbou pevnější než je vazba molekuly vody. Aragonitové krystaly krystalizují ve vodním proudu, nevytváří tvrdé usazeniny a jsou průběžně odplavované nebo v uzavřených systémech pravidelně odkalované. Vedlejším produktem při tvorbě aragonitových krystalů je opět oxid uhličitý CO2. To vysvětluje, že taková voda má schopnost rozpouštět už usazené vápenné usazeniny. Jakmile přichází upravená voda i jen krátkodobě do styku se vzduchem, dochází k úniku CO2 do ovzduší, aragonitové krystaly přechází do běžného vápence. Účinnost úpravy je redukovaná na několik desítek hodin.

Působením zařízení EUV voda na určitou dobu získává vlastnosti vody měkké, tzn., že se nevytváří tvrdé inkrusty, ale má navíc schopnost uvolňovat staré nánosy. Toto se dosáhne bez změny chemizmu vody, bez styku zařízení s mediem a při velmi nízké spotřebě energie.

« zpět na začátek

Vlastnosti upravené vody

 • nevytváří pevné usazeniny vodního kamene
 • rozpouští staré nánosy vodního kamene
 • vytváří na kovovém povrchu antikorozní vrstvu Fe3O4
 • šetří prací prostředky
 • šetří náklady za chemické přípravky pro změkčování vody
 • příznivě působí na růst rostlin
 • za určitých podmínek zvyšuje pevnost betonu
 • obsah minerálních látek zůstává nezměněn

Tyto příznivé vlastnosti vody vydrží určitou dobu (2 až 5 dní), která závisí na určitých faktorech (obsah jednotlivých minerálů, množství CO2 rozpuštěného ve vodě atd.). Po uplynutí nastává opět vratný proces, s čím je potřeba počítat při jednotlivých aplikacích.

« zpět na začátek

Typy přístrojů a jejich použití

Při výběru vhodného typu přístroje je potřebné vycházet z následujících údajů:

 • rozsah a časový průběh průtoku vody v místě instalace
 • průměr potrubí
 • v případě proměnlivého tlaku vody způsob řízení přístroje

EUV 10D - 65D
jsou určeny pro jednoduché aplikace v těch případech, kdy se průtok potrubím pohybuje převážně v optimálních mezích uvedených v tabulce. V případě, že průtok potrubím je na dolní hranici (resp. pod ní) a protipožární ochrana objektu nebude snížena, je vhodné v místě instalace redukovat průměr potrubí a použít přístroj menšího výkonu.

EUV 32T - 65T
jsou určeny pro výměníkové stanice bytového hospodářství. Umožňují pomocí časového relé přepínat přístroje ve dvou pásmech průtoku (I. - nízký, II. - vysoký) buď v cyklu 24 nebo 168 hodin. Přepínací kontakt časového relé je možné nahradit jiným přepínacím kontaktem vázaným na chráněné technologické zařízení.

EUV xx MI

jsou určeny pro aplikace, u kterých průtok je konstantní a daný oběhovým čerpadlem, např. chlazení kompresorů, čpavku, klimatizace, topení, úprava vody pro chladící okruhy a pod. Optimální stupeň se nastaví ručně podle tabulky v devíti stupních podle skutečného průtoku.

EUV xx TI

sdružují vlastnosti přístrojů EUV xx T a EUV xx MI to znamená, že umožňují přepínání dvou manuálně přednastavených pásem průtoku buď pomocí časového nebo jiného relé např. v prádelnách.

EUV xx AI

jsou určeny pro aplikace, kdy průtok kolísá nepravidelně a v širokém rozsahu. Optimální stupeň je u těchto typů nastavovaný automaticky podle signálů z průtokoměru. Typ použitého průtokoměru je potřebné uvést v objednávce.

« zpět na začátek

Základní technické údaje přístrojů Anti Ca++

Zákadní technické údaje přístrojů Anti Ca++
Typ přístroje Rozsah průtoků
(m3/hod)
Světlost potrubí
(mm - inch)
Rozměry
ŠxVxH (mm)
Příkon
(W)
Charakteristika a použití přístrojů
EUV 10 D 0,10-0,45 10-3/8' 160x96x67 2
neřízené přístroje pro domácnosti a malé provozy na ochranu okruhů:
 
 • topení
 • chlazení kompresorů
 • ohřívačů TUV
 • malých kotlů
EUV 15 D 0,30-1,00 15-1/2'
EUV 20 D 0,60-1,80 20-3/4'
EUV 25 D 0,90-2,70 25-1'
EUV 32 D 1,40-4,40 32-5/4' 3
EUV 40 D 2,30-6,80 40-6/4'
EUV 50 D 3,50-10,5 50-2'
EUV 65 D 6,00-18,8 65-1 1/2' 315x130x83 4
EUV 32 T I. 0,40-1,40
II. 1,40-4,40
32-5/4'
časově řízené přístroje ve dvou pásmech průtoku určené pro ochranu:
 
 
 • malých výměníkových stanic
 • větších ohřívačů TUV
 • menších teplovodních kotlů
EUV 40 T I. 0,80-2,30
II 2,30-6,80
40-6/4'
EUV 50 T I. 1,20-3,50
II. 3,50-10,5
50-2'
EUV 65 T I. 2,00-6,00
II. 6,00-18,0
65-2 1/2'
EUV 50 xl 0,2-25 50-2' 275x220x140 6
x = M přístroje pro ochranu okruhů s konstatním průtokem,
např. okruhy topení a klimatizace, chlazení kompresorů, atd.
 
x = T časově řízené přístroje pro ochranu okruhů se změnou
průtoku ve dvou pásmech, např. ohřev vody v malých závodech,
vícečerpadlové soustavy, atd. 
 
 
x = A automatická regulace od průtoku pro aplikace
s proměnlivým průtokem, např. příprava teplé užitkové vody, atd.
EUV 65 xl 0,3-42 65-2 1/2'
EUV 80 xl 0,5-54 80-3'
EUV 100 xl 0,8-65 100-4'
EUV 125 xl 1,4-130 125-5'
EUV 150 xl 2,0-190 150-6'
EUV 200 xl 3,2-340 200-8'
EUV 250 xl 6,0-540 250-10'
EUV 300 xl 8,0-760 300-12'
EUV 400 xl 13,0-1360 400-16' 275x370x140 10
EUV 500 xl 24,0-2160 500-20'

« zpět na začátek

Doplňkové zařízení pro úpravu vody

Odstředivý separátor

Slouží k vyloučení drobnokrystalického kalu vytvořeného působením nechemické úpravy vody a ostatních pevných částic (schopných sedimentace) z kapaliny. Separátor vylučuje nečistoty s účiností 70 až 90% v závislosti od měrné hmotnosti částic.

Magnetický separátor

Magnetický separátor slouží k vyloučení magnetického kalu, složeného z molekul o velmi malé zrnitosti, který je možné prakticky odstranit jen magnetickou metodou a drobnokrystalického kalu, vytvořeného působením nechemické úpravy vody na staré vrstvy vápenných usazenin a ostatních pevných částic z kapaliny. Zařízení vylučuje magnetický kal v cirkulačním systému s účinností nad 90%. Ostatní nečistoty s účinností 60 až 80% v závislosti od měrné hmotnosti částic.

Kombinovaný odplyňovač

Kombinovaný odplyňovač slouží k vyloučení volných plynných částic a olejů z kapalin (hlavně vzduchu a kysličníku uhličitého), drobnokrystalického kalu vytvořeného působením nechemické úpravy vody a ostatních pevných částic z kapaliny. Jejím odplyněním se zvýší účinnost fyzikální úpravy vody, zvýší se spolehlivost funkce termostatických ventilů a zamezí se tvorbě koroze. Kombinovaný odplyňovač odlučuje plyny s účinností až 95%. Nečistoty a oleje odlučuje se 70 až 80 procentní účinností v závislosti od měrné hmotnosti částic.

Kompaktní jednotka

Používá se na zvýšení účinnosti úpravy vody a zvýšení spolehlivosti provozu přístrojů na úpravu vody. Na rozdíl od aplikace, kde se signální vodič navine na potrubí často neznámé tloušťky stěn, materiálu a stupně zanesení (snížení světlosti potrubí), se do rozvodu vody namontuje kus plastového potrubí definovaných vlastností, s navinutou cívkou chráněnou proti poškození.

« zpět na začátek

Instalace přístrojů

Instalace je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádné vodoinstalační práce. Spočívá v navinutí cívky z výkonového kabelu na potrubí a upevnění přístroje na stěnu nebo jinou svislou plochu. V případě použití přístroje s časovým řízením, resp. s regulací průtoku se připojí s časovým relé, resp. s příslušným průtokoměrem. Pro napájení přístroje je nutné zajistit zdroj 230V/50Hz.

Pokud máte otázky nebo potřebujete navrhnout řešení na míru, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle +420 608 776 299, emailu info@rsaquatech.cz nebo skrz náš poptávkový formulář. Jsme tu pro Vás!

Elektronické úpravny vody lze také zakoupit přímo na našem e-shopu!

« zpět na začátek

Poptávkový/kontaktní formulář

 
 
 
 
 
Podmínky ochrany osobních údajů.